Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


STATUT STOWARZYSZENIA ARKADIA POLANIA
SŁOWIAŃSKIEGO CENTRUM OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO i ZIEMI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. ARKADIA POLANIA – SŁOWIAŃSKIE CENTRUM OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGOI ZIEMI z siedzibą w Popowie zwane dalej ARKADIA POLANIA jest zarejestrowanym, dobrowolnym samorządnym Stowarzyszeniem, nie działającym w celu osiągnięcia zysków i działającym w celach nie zarobkowych. ARKADIA POLANIA posiada osobowość prawną i działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polską oraz obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. ARKADIA POLANIA jest Stowarzyszeniem Pożytku Publicznego w myśl Ustawy z dnia 24.04.2003r. (Dz.U.Nr 98 poz.873).
 3. Nazwa Stowarzyszenia i jego wyróżniający znak graficzny jest prawnie zastrzeżona i jest niezbywalną własnością ARKADII POLANII.

§ 2

 1. Terenem działania ARKDII POLANIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz ARKADII POLANIA jest Popów 59, 62-865 Szczytniki woj. Wielkopolskie.

§ 3

 1. ARKADIA POLANIA ma prawo do zakładania własnych klubów, które działają jednak bez nadawania im wyodrębnionej osobowości prawnej.
 2. ARKADIA POLANIA ma prawo do zakładania własnych oddziałów, które działać będą na zasadzie wyodrębnionej osobowości prawnej.

§ 4

 1. ARKADIA POLANIA może być członkiem krajowych organizacji, zakładać i wstępować do Związków Stowarzyszeń.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ustępie 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny ARKADII POLANIA. Decyzje te powinny uzyskać akceptację przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 3. Przystąpienie do Związku Stowarzyszeń nie może odbywać się na warunkach utraty suwerenności czy ograniczenia samodzielności.

ROZDZIAŁ II

 1. ARKADIA POLANIA prowadzi działalność statutową, realizując wyłącznie społecznie użyteczne zadnia na rzecz ogółu społeczności, grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia.
 2. W rozumieniu Statutu ogół społeczeństwa tworzą: wszyscy bez względu na swój status społeczny, zawodowy, wyznaniowy lub inny, którzy uczestniczą w realizowaniu celów i zadań stojących przed szeroko rozumianą ochroną życia i zdrowia ludzkiego oraz ziemi, rozumianej jako lądów, wód i powietrza.
 3. Działalność statutową ARKADIA POLANIA prowadzi w następujących sferach zadań publicznych
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2. działalności charytatywnej,
  3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
  4. ochrony i promocji zdrowia,
  5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  9. nauki, edukacji, oświaty, wychowania,
  10. krajoznawstwa, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  11. kultury, sztuki, oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
  12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  14. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
  15. upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  16. ratownictwa i ochrony ludności,
  17. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  18. upowszechnianiu i ochrony praw konsumentów,
  19. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  20. promocji i organizacji wolontariatu,
  21. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt.1)-20).

ROZDZIAŁ III
CEL i SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6

Celem głównym ARKADII POLANII jest organizowanie działalności skupiających ludzi zainteresowanych ochroną i pomocą na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ziemi, dobroczynności oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów, wspomaganie przedsiębiorczości, ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie wśród rejonów gdzie odsetek osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą jest największy. Propagowanie zdrowego modelu życia w czystym środowisku i produkcji zdrowej żywności w oparciu o wspierane dziedziny działalności naukowo-technicznej i oświatowej a skierowanych do ogółu społeczeństwa, grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, jak również na rzecz członków ARKADII POLANII.

§ 7

ARKADIA POLANIA realizuje cele między innymi w następujących statutowych działaniach

 1. Inicjowanie i koordynowanie badań naukowych zmierzających do oczyszczenia ziemi, wód, powietrza oraz przeciwdziałających degradacji życia i zdrowia człowieka, zwierząt i roślin.
 2. Popularyzowanie nowoczesnego modelu życia pozbawionego zanieczyszczeń, ograniczenie do minimum stosowania chemii począwszy od upraw a na żywieniu skończywszy.
 3. Przeciwdziałaniu patologii; korupcji we wszystkich dziedzinach życia, których skutki dotyczą ludzi, ich żywienia, zdrowia oraz ochronę ziemi.
 4. Wspieranie wszelkich inicjatyw, które zmierzają do oczyszczenia ziemi, wód, powietrza i przeciwstawianie się ingerencji genetycznej.
 5. Wspieranie działań zmierzających do ochrony zdrowia, życia człowieka, zwierząt i roślin poprzez zredukowanie do minimum działań farmakologicznych przy równoczesnym eliminowaniu niszczeniu środowiska chemią.
 6. Popularyzacja badań naukowych zmierzających do polepszenia zdrowia, usuwanie przyczyn i skutków chorób, walka z nałogami i patologią.
 7. Popularyzacja i upowszechnienie odkryć naukowych, wiedzy i doświadczeń w zakresie zdrowego żywienia wspieranego naturalnymi, bezinwazyjnymi środkami w oparciu o zdrowe środowisko.
 8. Inicjowanie i koordynacja badań naukowych uniezależniających ludzi od presji koncernów farmakologicznych.
 9. Inicjowanie i współpraca z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, małymi placówkami produkcji i gospodarki żywieniowej odchodzącymi od sztucznego polepszania żywności.
 10. Wspierania różnych działań oraz wspomaganie ich w różnych formach gdy są zbieżne z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.
 11. Wspieranie rozwoju innych Stowarzyszeń w kraju i za granicą o podobnych celach działania. Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów.
 12. Inspirowanie w zakresie celów Stowarzyszenia miejscowości, w których działają kluby Stowarzyszenia.
 13. Organizowanie szkoleń, odczytów i seminariów w celu polepszenia działań ARKADII POLANIA w wyznaczonych celach.
 14. Organizowanie spotkań, prelekcji, szkoleń, odczytów z zakresu nowoczesnego, zdrowego modelu odżywiania się ludzi, pomocy w walce z chorobami oraz przeciwdziałaniu degradacji ziemi.
 15. Wspieranie inicjatyw organizowania wypoczynku czynnego, prowadzenia placówek sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, kolonii dla dzieci.
 16. Rozprowadzanie materiałów reklamowych, ulotek propagujących cele Stowarzyszenia, branie udziału w festynach, zjazdach, konferencjach naukowych oraz wszędzie tam gdzie dotrzeć można do zainteresowanych.

§ 8

Zarząd Główny ARKADII POLANII ma prawo zmian i doprecyzowania celów i przedmiotów działalności pożytku publicznego prowadzących przez ARKADIĘ POLANIĘ oraz korzystania ze statutowej działalności przez organy administracji publicznej, jednak wyłącznie przyjętych przez Statut sferach zadań pożytku publicznego.

§ 9

Stowarzyszenie może na zasadach: suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności prowadzić działalność statutową w sferach przyjętych w Statucie zadań pożytku publicznego we współpracy z Organami administracji publicznej, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu odpowiadające tym zadaniom działania pożytku publicznego.

§ 10

 1. ARKADIA POLANIA może, oprócz działalności statutowej wymienionej w §7, na podstawie podjętej przez Zarząd Główny, uchwały, rozpocząć działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych odrębnymi przepisami, wyodrębnionej według kryteriów i zasad opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Cały dochód w tym również z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie zawsze przeznacza na działalność statutową. Dochód służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA i OBOWIĄZKI

§ 11

 1. Członkowie ARKADII POLANII dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków honorowych,
  3. członków wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który w sposób wystarczający porozumiewa się językiem polskim, ukończył co najmniej 16 lat i przejawia zainteresowanie celami Stowarzyszenia i optymalnym modelem odżywiania się. Osoby niepełnoletnie nie mają prawa wyborczego.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na wniosek zainteresowanych, zgłoszony w formie pisemnej deklaracji ARKADII POLANII.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać działalność statutową Stowarzyszenia poprzez zadeklarowanie pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej. Na członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny na pisemny wniosek zainteresowanego.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji statutowych zadań i rozwoju ARKADII POLANII. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Główny.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ARKADII POLANII ma prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru władz ARKADII POLANII,
  2. udziału w działalności ARKADII POLANII, korzystania z doradztwa i rezultatów działania Stowarzyszenia, a w szczególności z działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej, wymiany doświadczeń krajowych i międzynarodowych oraz korzystania z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej członków Stowarzyszenia, na zasadach określonych w statucie,
  3. członkowie ARKADII POLANII mogą uczestniczyć w pracach ARKADII POLANII, w biurach i komisjach np. Komisjach specjalistycznych,
  4. członek może jednocześnie uczestniczyć w pracach kilku komisji,
  5. członkom wspierającym i honorowym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym z wyjątkiem praw określonych w §12 pkt 1a) Statutu.
 2. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi, wykonują swoje prawa za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli.
 3. Członkowie ARKADII POLANII mają prawo do noszenia legitymacji i odznak ARKADII POLANII.
 4. Członkowie zwyczajni ARKADII POLANII w ich sprawach mają prawo do wglądu w dokumentację organizacyjną Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie ARKADII POLANII zobowiązani są:

 1. Przestrzegać statutu, regulaminów oraz uchwał władz ARKADII POLANII
 2. Aktywnie udzielać się w realizacji celów statutowych ARKADII POLANII poprzez:
  1. wspieranie działalności ARKADII POLANII w granicach swoich możliwości,
  2. propagowanie haseł i idei ARKADII POLANII oraz zjednywanie mu członków i sympatyków,
  3. regularne opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pismem do Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 2. Utraty zdolności do działań prawnych, bądź też pozbawienia praw publicznych na mocy orzeczenia sądowego.
 3. Wykreślenia z ewidencji członków uchwałą Zarządu Głównego za niepłacenie składek członkowskich co najmniej przez sześć miesięcy lub z powodu nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu nieprzestrzegania statutu regulaminów i uchwał władz lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały na piśmie. Walne Zebranie Delegatów rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA i WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia ARKADIA POLANIA są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd Główny
  3. Komisja Rewizyjna

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym, a lista kandydatów winna dwukrotnie przekraczać ilość miejsc w Zarządzie.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 3. Zgromadzeni mogą każdorazowo uchwalić zmianę trybu jawności głosowania.

§ 17

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.
 2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZEBRANIE

§ 18

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. Walne Zebrania mogą odbywać się z udziałem wybranych w Klubach i Oddziałach delegatów.
 3. W przypadku gdy liczba wszystkich członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybieranych w ustalonej proporcji: 1 (jeden) delegat na każde rozpoczęte 50 (pięćdziesięciu) członków i na czas kadencji trwającej do nowych wyborów.
 4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 19

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym członkowie albo delegaci będący członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia,
  2. z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Główny powiadamia członków bezpośrednio lub przez władze oddziałów albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności przybyłych:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków albo delegatów,
  2. w drugim terminie w tym samym dniu, 30 minut później po upływie pierwszego terminu – niezależnie od liczby przybyłych ale nie mniej niż 1/3 członków, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Walne Zebranie może być Nadzwyczajne oraz Zwyczajne zwoływane przez Zarząd na koniec kadencji. Każde Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Obradami kieruje prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz. Przewodniczący za zgodą zebranych może dobrać do składu prezydium osoby w ilości zapewniającej sprawne przeprowadzenie obrad. Głosowanie na osoby dobrane odbywa się jawnie i osoby te wybierane są zwykłą większością głosów.
 3. Członek ustępujących władz, kończący kadencję nie może wejść w skład prezydium Zwyczajnego Walnego Zebrania i powołanych na nim komisji.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, jednak obraduje jedynie w sprawach wcześniej ujętych w zgłoszonym uczestnikom porządku obrad.

§ 21

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy między innymi:
  1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującym władzą Stowarzyszenia na koniec kadencji,
  5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walne Zebranie przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  6. zatwierdza Regulaminy funkcjonowania wszystkich agend Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, złożonych terminowo,
  8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 22

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania, regulaminami i obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. W przyjętym w statucie trybie reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem za działalność Stowarzyszenia podczas całej kadencji.
 3. Zarząd składa się z 5 – 9 członków, w tym z Prezesa, 1 – 2 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza, których na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona nowy skład Zarządu.
 4. Zarząd Główny może wyłonić ze swojego składu trzyosobowe Prezydium Zarządu Głównego, które kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego.
 5. Zarząd Główny na dany rok określa zakres działania w przyjętym planie działania lub preliminarzu budżetu Zarządu Głównego.
 6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 23

 1. Do Zarządu Głównego należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  2. Opracowanie i realizacja celów statutowych zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
  3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów przewidzianych w statucie.
  4. Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania z całej swej działalności na zakończenie kadencji.
  5. Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków z należytą starannością, przy przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania i regulaminów.
  6. Określanie szczegółowych kierunków działania.
  7. Opracowywanie planów działalności lub preliminarzy budżetowych.
  8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
  9. Organizowanie i prowadzenie wyodrębnionej działalności gospodarczej.
  10. Udostępni aktualne uchwały i opublikuje je na stronie internetowej z zachowaniem postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych.
  11. Określenie warunków powoływania dla obsługi i działalności statutowej biur i komisji oraz określanie ich zadań i uprawnień.
  12. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym: księgowej i członkowskiej.
  13. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej i władzami naczelnymi innych organizacji.
  14. Powoływanie i zatrudnianie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, komisji problemowych oraz określanie ich zadań.
  15. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej lub organu przeprowadzającego kontrolę.
  16. Udzielanie kontrolującym lub Komisji Rewizyjnej wyczerpujących wyjaśnień z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli w Stowarzyszeniu.
  17. W terminie do końca stycznia za rok ubiegły sporządza i przedstawia pisemne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za roczne okresy sprawozdawcze i składa je Komisji Rewizyjnej do weryfikacji a na koniec kadencji Walnemu Zebraniu.
  18. Opracowuje niezbędne Regulaminy funkcjonowania dla Stowarzyszenia i wnioskuje o ich zatwierdzenie przez Walne Zebranie.

§ 24

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia prowadzi statutową działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną lub działalność odpłatną w rozumieniu przepisów ustawy i jednocześnie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Prawa działalności Gospodarczej.
 2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, otrzymanie na realizację prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia środków, wymaga zawsze ewidencyjnego, księgowego i rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Cały dochód Stowarzyszenia, w tym z działalności odpłatnej pożytku publicznego, jest przeznaczany i służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Główny Stowarzyszenia ma prawo dla prowadzenia działalności statutowej w sferach zadań pożytku publicznego określać i dokonywać zgłoszenia do odpowiednich rejestrów, w tym sądowego: rodzajów działalności (przedmiotów) lub ich zmiany, jak również określać i zgłaszać nieodpłatny albo odpłatny charakter każdej z prowadzonych działalności.
 5. Zarząd Stowarzyszenia określając działalność statutową uwzględnia jej prowadzenie: wyłącznie na rzecz ogółu społeczności lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku społeczeństwa, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Stowarzyszenia występując na zasadach i w trybie określonym przepisami prawa do Krajowego Rejestru Sądowego o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, podejmuje jednocześnie wszelkie niezbędne działania zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym w celu jego dalszego utrzymania.
 7. Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za zebranie i przekazanie odpowiednim organom wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych dla spełnienia statusu pożytku publicznego, jak również za jego utrzymywanie w przyszłości.
 8. Zweryfikowane przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe, Zarząd Główny Stowarzyszenia ma obowiązek corocznie ogłaszać.
 9. Ogłaszanie z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, następuje co najmniej poprzez wyłożenie sprawozdań do publicznej wiadomości w siedzibie Stowarzyszenia a także podanie treści poprzez sieć informatyczną.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną so sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu i Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym: Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza, których wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. nadzorowanie i kontrola działalności Zarządu i Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu Głównego oraz zarządów oddziałów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarządy z ich statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania Zarządu,
  4. zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
  5. składanie na walnym zebraniu Stowarzyszenia wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu – władz Stowarzyszenia lub poszczególnych członków,
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu,
  7. przyjmowanie i zatwierdzanie corocznie, w terminie do końca lutego za rok poprzedni, sporządzonych sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd Główny.

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nadzorują i kontrolują również działania Biur i innych Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkiem tych władz w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

ROZDZIAŁ VI
KLUBY STOWARZYSZENIA ARKADII POLANII

§ 27

 1. Klub jest podstawowym ogniwem pracy merytorycznej Stowarzyszenia działającym w strukturze organizacyjnej Zarządu Głównego.
 2. Klub nie ma osobowości prawnej.
 3. Do powstania Klubu konieczna jest liczba co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 4. O powstaniu Klubu i jego zasięgu terytorialnego decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 28

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Klubu
  2. uchwalenie kierunków działania Klubu
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu
  5. wybór członków Zarządu Klubu
  6. wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia
  7. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Klubu
 2. Walne Zebranie Klubu zbiera się co najmniej raz na dwa lata w celu omówienia bieżących zadań. Kompetencje określone w ust.1 pkt d,e,f, Walne Zebranie Klubu realizuje raz na 4 lata.

§ 30

 1. W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział:
  1. z głosem decydującym – członkowie Klubu
  2. z głosem doradczym – przedstawiciele władz nadrzędnych Stowarzyszenia, członkowie honorowi i zaproszone osoby
 2. Walne Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu. o terminie i miejscu i porządku obrad Zarząd Klubu zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 31

 1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i ponosi odpowiedzialność za pracę przed Walnym Zebraniem i władzami Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz władz zwierzchnich Stowarzyszenia,
  2. kierowanie pracami Klubu, Stowarzyszenia, na swym terenie, jak również prowadzenie niezbędnej dokumentacji dla potrzeb Klubu jak i Stowarzyszenia,
  3. uchwalanie planów działania i projektu budżetu Klubu,
  4. zarządzanie funduszami przekazanymi do Klubu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie zatwierdzonego preliminarza budżetowego Klubu,
  5. współpraca z Zarządem Głównym Stowarzyszenia przy przygotowywaniu uchwał i regulaminów lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dotyczących Klubu,
  6. przekazywanie i rozliczanie z Zarządem Głównym Stowarzyszenia wszystkich wpłat wpisowego, składek członkowskich tego Klubu oraz dotacji i innych wpłat pochodzących z różnych źródeł,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Klubu,
  8. reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie działania,
  9. czuwanie nad wykonaniem obowiązków statutowych przez członków, prowadzenie ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich,
  10. składanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zebraniu Klubu oraz Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Kluby mają prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, chyba, że Zarząd Główny zleci im taką działalność zgodnie z ustawą
 2. Kluby są jednostkami wewnętrznej struktury Stowarzyszenia, działają jedynie na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminów wewnętrznych zatwierdzonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 33

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
 2. Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Zarząd Klubu może również wybrać Wiceprezesa.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Sekretarz. o terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się członków Zarządu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
 6. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 członków,którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§ 34

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
  1. prowadzenie kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i terminowości rozliczeń z Zarządem Głównym Stowarzyszenia ARKADIA POLANIA,
  2. przekazywanie informacji do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu pracy lub wykonywaniu obowiązków przez poszczególnych członków władz Klubu,
  3. występowanie do Zarządu Klubu wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  4. występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu,
  5. składanie na Walnym Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu lub poszczególnym jego członkom.

ROZDZIAŁ VII

Na podstawie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie Stowarzyszenie- ARKADIA POLANIA ma prawo tworzyć oddziały.

§ 35

 1. Zasięg terytorialny Klubu obejmuje rejon powiatu przy czym Zarząd Główny ma prawo w powiecie powołać dodatkowo inny Klub dokonując podziału powiatu na gminy sąsiadujące ze sobą.
 2. Zasięg terytorialny oddziałów to obszar województwa, przy czym na terenie jednego województwa może działać ilość oddziałów równa ilości powiatów z zastrzeżeniem pktu 3 i 4.
 3. Oddział może łączyć ze sobą tylko kluby graniczące ze sobą.
 4. Oddział musi liczyć co najmniej 400 członków czynnych to jest opłacających regularnie składki.
 5. Kluby mają wolną wolę łączenia się w oddziały, przystępowania do nich i występowania przy czym każdorazowo wnioskują o powołanie do Zarządu Głównego.
 6. Zarząd Główny każdorazowo podejmuje następujące działania na podstawie wydanej uchwały.
  1. powołuje oddział na wniosek grupy inicjatywnej przedstawiając drogę prawną i niezbędne dokumenty do złożenia celem rejestracji i powiadomienia odpowiednich władz.
  2. powiększa oddziały o nowe Kluby lub pomniejsza o Kluby odchodzące stosując zasadę jak w punkcie „a” z uwzględnieniem punktu 3 i 4.

§ 36

 1. Oddział ma osobowość prawną – podlega więc wszelkim procedurom Ustawy o Rachunkowości Pożytku Publicznego i Wolontariacie a ponadto sporządza wszelkie niezbędne dokumenty i dokumentacje wynikłe ze stosunku podległości pod Zarząd Główny.
 2. Działalność oddziału określona jest niniejszym statutem

§ 37

Władzami oddziału są:

 1. Walne Zebranie członków lub Delegatów oddziału
 2. Zarząd oddziału
 3. Komisja Rewizyjna oddziału

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

§ 38

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania oddziału należy:
  1. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania oddziału
  2. Uchwalanie kierunków działania oddziału
  3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oddziału
  4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu
  5. Wybór Delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia ARKADII POLANII
  6. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Kluby
  7. Rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń członków oddziału.
 2. Walne Zebranie zbiera się co najmniej raz na dwa lata nie później niż dwa miesiące po Walnym Zebraniu jego Klubów.

§ 39

 1. W Walnym Zebraniu oddziału biorą udział:
  1. członkowie lub Delegaci z głosem decydującym,
  2. z głosem doradczym – przedstawiciele władz nadrzędnych Stowarzyszenia, członkowie honorowi, zaproszone osoby.
 2. Walne Zebranie oddziału jest zwoływane przez Zarząd oddziału. o terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania oddziału zapadają przy obecności przybyłych:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy + 1 osoba ogólnej liczby uprawnionych członków lub Delegatów
  2. w drugim terminie – w tym samym dniu 30 minut po upływie pierwszego terminu – niezależnie od ilości przybyłych a nie mniejszej niż 1/3 członków bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 40

 1. Walne Zebranie oddziału może być zwyczajne zwoływane przez Zarząd na koniec kadencji. Każde Walne Zebranie obraduje w/g uchwalonego przez siebie regulaminu obrad .
 2. Obradami kieruje prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz. Przewodniczący za zgodą zebranych może dobrać do składu prezydium osoby w ilości zapewniającej sprawne przeprowadzenie obrad. Głosowanie na wszystkie osoby odbywa się jawnie i osoby wybierane są zwykłą większością głosów.
 3. Członek ustępujących władz, kończący kadencję nie może wejść w skład prezydium powołanych komisji
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
  1. przez Zarząd z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków oddziału
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, jednak obraduje jedynie w sprawach wcześniej ujętych w zgłoszonym uczestnikom porządku obrad.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 41

 1. Kluby wchodzące w skład oddziału delegują do Zarządu Prezesa, V-ce Prezesa i Skarbnika.
 2. Z tak powstałej delegacji powstaje grupa inicjatywna, która po rejestracji przez Zarząd Główny staje się Zarządem Oddziału.
 3. Z Zarządu oddziału wybierane jest trzyosobowe prezydium Zarządu Oddziału, które kieruje działalnością oddziału w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału.
 4. Zarząd Oddziału kieruje działalnością oddziału zgodnie ze statutem Stowarzyszenia ARKADII POLANII, uchwałami Zarządu Głównego i Walnego Zebrania Stowarzyszenia ARKADII POLANII, uchwałami Walnego Zebrania Oddziału, regulaminami, obowiązującym porządkiem prawnym.
 5. Zarząd Oddziału reprezentuje oddział na zewnątrz na terenie swojego działania i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Oddziału.
 6. Zarząd oddziału w uzgodnieniu z Zarządem Głównym określa zakres działania na dany rok w przyjętym planie działania lub preliminarzu budżetu.
 7. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 42

Do zadań Zarządu Oddziału należy

 1. Reprezentowanie oddziału na zewnątrz na terenie swojego działania.
 2. Opracowywanie i realizacja programów oddziału zgodnych ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału.
 3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów.
 4. Opracowywanie i przedstawianie danemu zebraniu oddziału sprawozdania z całej swojej działalności na zakończenie kadencji
 5. Określanie szczegółowych kierunków działania oddziałów
 6. Zarządzanie powierzonym przez Stowarzyszenie majątkiem
 7. Opracowywanie planów działania i preliminarzy budżetowych
 8. Na zlecenie Zarządu Głównego organizowanie i prowadzenie wyodrębnionej działalności gospodarczej
 9. Określenie warunków powoływania dla obsługi i działalności statutowej biur i komisji, oraz określanie ich zadań i uprawnień
 10. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym księgowej i członkowskiej
 11. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji wojewódzkiej, samorządowej i władzami innych organizacji
 12. Powołanie i zatrudnianie w okresie swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, komisji problemowych oraz określenie ich zadań
 13. Wykonywanie poleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej oddziału, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 14. Udzielanie kontrolującym lub Komisji Rewizyjnej wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli w oddziale lub Stowarzyszeniu
 15. W terminie do 15-go stycznia za rok ubiegły sporządza i przedstawia pisemne sprawozdanie i składa je Komisji Rewizyjnej oddziału i Stowarzyszenia do weryfikacji a na koniec kadencji Walnemu Zebraniu Oddziału.
 16. Opracowuje niezbędne regulaminy funkcjonowania dla oddziału i wnioskuje o ich zatwierdzenie przez Walne Zebranie Oddziału.

§ 43

Do Zarządu oddziału stosuje się odpowiednio wszystkie punkty § 24 przy czym odniesieniem tych działań jest Zarząd Główny Stowarzyszenia i Walne Zebranie Stowarzyszenia

KOMISJA REWIZYJNA

§ 44

 1. Komisja Rewizyjna oddziału jest władzą oddziału do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu oddziału i oddziału. Komisja Rewizyjna oddziału podlega merytorycznie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z 3-5 członków w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza, których wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja Rewizyjna oddziału wybierana jest na Walnym Zebraniu oddziału i jej kadencja kończy się wraz z kadencją Zarządu Głównego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału maja prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu oddziału
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału nadzorują również działania biur i innych komisji oddziału
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w innych władzach Stowarzyszenia i oddziału ani nie pozostawać z członkami tych władz w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu z winy umyślnej.

§ 45

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej oddziału należy:

 1. Nadzorowanie i kontrola działalności Zarządu oddziału i oddziału.
 2. Występowanie do Zarządu Głównego oraz Zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
 3. Zwoływania Walnego Zebrania oddziału w razie nie zwołania go przez Zarząd oddziału w terminie lub ustalonym trybie.
 4. Prawo zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z obowiązków a także prawo zwoływania Zarządu Oddziału.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Oddziału wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału – władz Oddziału lub poszczególnych członków.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Oddziału.
 7. Przyjmowanie i zatwierdzanie corocznie w terminie do końca stycznia za rok ubiegły sporządzonych sprawozdań przygotowanych przez Zarząd Oddziału.

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 46

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z praw, nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje, subwencje, grunty, ustawowe wpłaty z podatku, dochody z ofiarności publicznej i zbiórki pieniężne
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej,
  6. wpływy z działalności gospodarczej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, powinny być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia założonym i prowadzonym przez Zarząd Główny.
 3. Wszystkie wpłaty gotówkowe winny być najpierw jak najszybciej przekazane na konto bankowe Zarządu Głównego a dopiero w następnej kolejności pobierane dla uwzględnienia bieżących potrzeb.
 4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału danego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 48

Stowarzyszenie nie ma prawa do:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 49

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub Prezydium, prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub wyznaczonego członka Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wystarczy jeden podpis: prezesa, wiceprezesa, sekretarza lub upoważnionej przez Zarząd lub Prezydium innej osoby.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU i ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 50

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania jednak w drugim terminie wymaganych jest jedynie 2/3 większości głosów, nie mniej niż 30 członków.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad takiego Zebrania. Do zawiadomienia określonego w §16 ust.2 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie lub gdy nastąpi utrata statusu instytucji pożytku publicznego, mają zastosowanie przepisy ustawy o Prawo o Stowarzyszeniach oraz odpowiednie przepisy ustawy, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ X
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 51

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowieniu Sądu Rejestrowego.

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja